Địa chỉ

1.

25/3a - giải phóng - Phường 04 - Quận Tân Bình - Việt Nam